Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A  gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatást nyújtunk, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
 • Támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, ezen belül
 • tanácsokkal, információkkal látjuk el, valamint szervezzük a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.
 • szabadidős programok szervezünk,
 • hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújtunk.
 • Működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 • Feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslat készítünk,
 • Együttműködünk a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel, megszervezzük és lebonyolítjuk a tanácskozásokat, összehangoljuk tevékenységüket
 • Tájékoztatást adunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • Elősegítjük családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezzük
 • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 • egészségügyi ellátások igénybevételét,
 • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
 • javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 • a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 • a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
 • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
 • Családgondozást biztosítunk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • Utógondozás biztosítunk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A család és gyermekjóléti szolgálat

 • összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést.
 • Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhivatal megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
 • Szervezzük a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot,
 • Segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • Felkérésre környezettanulmányt készítünk,
 • Kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • Biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • Nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.

 

 

Családsegítők

Ambrus Ibolya szakmai vezető Elérhetősége: 06-20-442-7182
Raffay Veronika csoportvezető Elérhetősége: 06-70-6859767
Pálfi Kálmánné intézményvezető Elérhetősége: 06-20-568-7627

Berecz Ilona

Malya-Bolf Alexandra

Elérhetősége: 06-20-568-7498

Elérhetősége: 06-20-568-7974

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyeleti ideje

Hétfő: 08.00 - 18.00
Kedd: 08.00 - 16.00
Szerda: 08.00 - 18.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00 - 14.00
Szombat: -
Vasárnap: -

Nyitva tartási időn túli elérhetőségek:

Az ügyfélfogadáson túl az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre.

Munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a Forrás Szociális Segítő, Család és Gyermekjóléti Központ Készenléti Szolgálata nyújt telefonos segítséget krízishelyzetben. A készenléti szolgálat azonnali beavatkozást nem végez, a telefonszám nem térítésmentes

Telefonszám:

0670/334-0134

Hívható munkanapokon 18.00-tól másnap reggel 08.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

 Az Önkormányzat honlapja: www.kistarcsa.asp.lgov.hu. Az intézmény honlapja és e-mail címe: www.alapszolg2143.hu. Az intézmény által készített tájékoztatók, szóróanyagok segítségével, valamint a „Kistarcsai Híradó” című városi lapban megjelenő cikkek, tájékoztatók útján rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot szolgáltatásainkról, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.

 

1.3 Feladat megosztás a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központtal

 

2016. január elsejével a járási központok létrejöttével - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően -  különváltak a hatósági feladatok és az alapellátástól.

 

Az Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti szolgálata ellátja az Szt. 64.§-ban meghatározott családsegítést és a Gyvt. 39.§-ban leírt gyermekjóléti szolgáltatást valamint a 40.§-ban szabályozott család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára- az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtott szolgáltatás.

Feladatai:

· Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;

· Segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban;

· Meghallgatja az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;

 · Szociális segítőmunkával elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;

· Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére;

· Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket;

· Együttműködik a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel,

· Felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

-  a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,

- a szabadidős programok szervezése,

-  a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

-  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

-  az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

-  a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

-  a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

-  kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, pl:

-  szociális alapszolgáltatások igénybevételét,

- egészségügyi ellátások igénybevételét,

- pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét

2016. január 1-től Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető.

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

-  szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

- felkérésre környezettanulmányt készít,

-  kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai védelembe vétel, nevelésbe vétel, családba fogadás, speciális szolgáltatások szükségessége esetén illetékesek eljárni.