Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás Ellátás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatást nyújtunk, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,

– Megszervezzük acsaládtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutást,

Támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, ezen belül

tanácsokkal, információkkal látjuk el, valamint szervezzük a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.

– szabadidős programok szervezünk,

   – hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújtunk.

 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

Működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,

   – Feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslat készítünk,

 -Együttműködünk a törvénybenmeghatározott személyekkel és intézményekkel, megszervezzük és lebonyolítjuk a tanácskozásokat, összehangoljuk tevékenységüket

Tájékoztatást adunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

– A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

Elősegítjük családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,kezdeményezzük

– egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

– szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,

– egészségügyi ellátások igénybevételét,

– pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

– a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

   –  javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően

–  a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,

– a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,

– a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

– Családgondozást biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

– Utógondozás biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.                        

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést.

Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),

Szervezzük a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot,

  Segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

  Felkérésre környezettanulmányt készítünk,

  Kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

  Biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

  Nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.

 A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítésben dolgozó családgondozók feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítjuk ügyfeleink számára

   – a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

– a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

  –  közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

  –  a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

–  a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,.

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha

 –  a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és

–  a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Szerződött partnerei vagyunk a MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET-nek, s jóvoltukból évente több alkalommal tudunk tartós élelmiszert juttatni a rászorulóknak.

Családsegítők:

  • Berecz Ilona                                    Elérhetősége: 06-20-568-7498
  • Kolozsvári Nagy Ildikó                   Elérhetősége: 06-20-568-7974
  • Tokaji Gabriella                              Elérhetősége: 06-70-685-9767

  A Család és  Gyermekjóléti Szolgálat Ellátás ügyeleti ideje:

H:08.00-18.00

K: 08.00-16.00

Sz: 08.00-18.00

Cs: 8.00-12.00

P: 08.00-14.00

Sz:-

V:-

Szociális asszisztens:

  • Tímárné Mackó Viktória                   Elérhetősége: 06-70-685-9768