Család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátás


A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatást nyújtunk, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
 • Megszervezzük a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutást,
 • Támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, ezen belül
  • tanácsokkal, információkkal látjuk el, valamint
  • szervezzük a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.
 • Szabadidős programok szervezünk,
 • Hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújtunk.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 • Működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 • Feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslat készítünk,
 • Együttműködünk a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel, megszervezzük és lebonyolítjuk a tanácskozásokat, összehangoljuk tevékenységüket
 • Tájékoztatást adunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • Elősegítjük családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezzük
  • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
  • szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
  • egészségügyi ellátások igénybevételét,
  • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
  • a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • Javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
  • a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
  • a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
  • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 • Családgondozást biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • Utógondozás biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést.
 • Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
 • Szervezzük a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot,
 • Segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • Felkérésre környezettanulmányt készítünk,
 • Kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • Biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • Nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítésben dolgozó családgondozók feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítjuk ügyfeleink számára

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha

 • a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Kérjen segítséget tőlünk gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásainkkal kapcsolatban!

Forduljon hozzánk bizalommal, ha úgy érzi, hogy Önnek vagy családjának támogatásra van szüksége. Legyen szó akár gyermeknevelési kérdésekről, akár szociális vagy mentálhigiénés problémákról, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Vegye igénybe gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásainkat, hogy együtt találjuk meg a kihívásokra a megfelelő válaszokat. Lépjen kapcsolatba velünk még ma!

Családsegítők elérhetőségei

06-28-742-083
06-20-568-7498
06-20-568-7974
06-70-685-9767
06-20-568-8438

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője

Baranya Tokaji Gabriella

Elérhetősége – Telefonszám

+3670 685 9767

Elérhetősége – Email cím

alapszolg@alapszolg2143.hu

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője

Lendvai-Mlinárcsek Judit

Elérhetősége – Telefonszám

+36706859767

Elérhetősége – Email cím

alapszolg@alapszolg2143.hu

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat Ellátás ügyeleti ideje

Hétfő
08.00-18.00
Kedd
08.00-16.00
Szerda
08.00-18.00
Csütörtök
08.00-12.00
Péntek
08.00-14.00
Szombat
Zárva
Vasárnap
Zárva

Szociális asszisztens

0670 685 9768
A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Munkaidőn túli segítségkérés: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Címünk:

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4.

Megközelíthető:

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.

Központi telefonszám:

06-28-513-605, 06-28-513-606

Az intézmény email címe:

forras.segito@vnet.hu

Gyermekjóléti Központ e-mail címe:

forras.gyk@gmail.com

Készenléti szolgálat

Telefonos, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak, gyermekeknek a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl. A készenléti szolgálat munkatársa közvetlen beavatkozást nem végez. A telefonszám térítésköteles.

A készenléti szolgálat telefonszáma:

06-70-334-0134

A készenléti szolgálat az alábbi időpontokban hívható:

 • hétfőn és szerdán 18:00-tól másnap 8:00-ig
 • kedden és csütörtökön 16:00-tól másnap 8:00-ig
 • pénteken 12:00-tól, szombat és vasárnap egész nap hétfő 08:00-ig

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban az alábbi szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

 • Szociális diagnózis készítése
 • Jogi tanácsadás
 • Mediáció
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Életvezetési tanácsadás
 • Utcai szociális munka
 • Kórházi szociális munka
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Készenléti szolgálat

A Központ nyitvatartási ideje

Hétfő
8-18
Kedd
8-16
Szerda
8-18
Csütörtök
8-16