Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátás

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás Ellátás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatást nyújtunk, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
 • Megszervezzük a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutást,
  -Támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, ezen belül
 • tanácsokkal, információkkal látjuk el, valamint szervezzük a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.
 • szabadidős programok szervezünk,
 • hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújtunk.
  A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
  Működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 • Feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslat készítünk,
  -Együttműködünk a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel, megszervezzük és lebonyolítjuk a tanácskozásokat, összehangoljuk tevékenységüket
 • Tájékoztatást adunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
  A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • Elősegítjük családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezzük
 • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 • szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
 • egészségügyi ellátások igénybevételét,
 • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
 • a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 • a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 • a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
 • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
  A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • Családgondozást biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • Utógondozás biztosítunk – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
  A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
  Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
  Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést.
  Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
  Szervezzük a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot,
  Segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
  Felkérésre környezettanulmányt készítünk,
  Kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
  Biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
  Nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
  A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
  A kapott jelzés alapján a családsegítésben dolgozó családgondozók feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
  A családsegítés keretében biztosítjuk ügyfeleink számára
 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,.
  A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
 • a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.
  Szerződött partnerei vagyunk a MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET-nek, s jóvoltukból évente több alkalommal tudunk tartós élelmiszert juttatni a rászorulóknak.

Családsegítők elérhetőségei:

06-28-742-083
• 06-20-568-7498
• 06-20-568-7974
• 06-70-685-9767

06-20-568-8438

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője:

 • Baranya Tokaji Gabriella 06-70-685-9767; alapszolg@alapszolg2143.hu

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője:

 • Berecz Ilona 06-20-568-7498; gyermekjolet@alapszolg2143.hu

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat Ellátás ügyeleti ideje:
H:08.00-18.00
K: 08.00-16.00
Sz: 08.00-18.00
Cs: 8.00-12.00
P: 08.00-14.00
Sz:-
V:-
Szociális asszisztens:
• 06-70-685-9768

A Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Munkaidőn túli segítségkérés

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Elérhetőségek
Címünk: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4.
Megközelíthető: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.
Központi telefonszám: 06-28-513-605, 06-28-513-606
Az intézmény email címe: forras.segito@vnet.hu
Gyermekjóléti Központ e-mail címe: forras.gyk@gmail.co
Készenléti szolgálat
Telefonos, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak, gyermekeknek a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl.
A készenléti szolgálat munkatársa közvetlen beavatkozást nem végez.
A telefonszám térítésköteles.
A készenléti szolgálat telefonszáma:
06-70-334-0134
A készenléti szolgálat az alábbi időpontokban hívható:
hétfőn és szerdán 18:00-tól másnap 8:00-ig
kedden és csütörtökön 16:00-tól másnap 8:00-ig
pénteken 12:00-tól, szombat és vasárnap egész nap hétfő 08:00-ig

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban az alábbi szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

-Szociális diagnózis készítése

– Jogi tanácsadás,

– mediáció

– pszichológiai tanácsadás

– életvezetési tanácsadás

– utcai szociális munka

– kórházi szociális munka

– kapcsolattartási ügyelet

-készenléti szolgálat

A Központ nyitvatartási ideje:

Hétfőn: 8-18

Kedden: 8-16

Szerdán 8-18

Csütörtökön: 8-16 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére.