Védőnői Szolgálat

Cím: 2143 Kistarcsa, Batthyány 4.

Tel 06-28-471-794

A területi védőnő ellátja a

 • Ø  a a nővédelem, ezen belül
 • ·       a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást,
 • ·       segíti az anyaságra való felkészülést,
 • ·       részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében;
 • ·       ellátja a várandós anyák gondozását a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • ·       támogatja és segíti a szülőket a gyermekágyas időszakban az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • ·       gondozza a körzetébe tartozó gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig;

Ennek érdekében:

 • ·       a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatást végez,  a védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozást végez, továbbá elősegíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, segíti a gyermek nevelését és szocializációját, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújt,
 • ·        fokozott figyelemmel kíséri és segíti az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését;
 • ·       figyelemmel kíséri a szoptatást és az anyatejes táplálást, az anyatejjel való táplálást ösztönzi különösen az első 6 hónapban, megtanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozottan figyel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,
 • ·       ellenőrzi a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétét, tájékoztatja a törvényes képviselőt az életkorhoz kötött – külön jogszabályban meghatározott – kötelező vizsgálatokról,  elvégzi a vizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvost, illetve a háziorvost (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban értesíti,
 • ·       haladéktalanul értesíti – a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor – a háziorvost, illetve a gyermekjóléti szolgálatot. Emellett fokozottan gondozza a veszélyeztetett gyermeket és családját,
 • ·       felkészíti a családot  a beteg csecsemő és gyermek  otthoni ápolására,
 • ·       segítséget nyújt az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez. együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
 • ·       tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, megszervezi a védőoltások beadását, vezeti a nyilvántartásokat, eleget tesz jelentési kötelezettségének a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
 • ·       ellátja az óvodában a védőnői feladatokat;
 • ·       gondozza az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermeket;

családgondozás keretében,

 • ·       tanácsot, segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
 • ·       soron kívüli családlátogatást végez a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,
 • ·       írásban értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
 • ·       felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatást nyújt az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
 • ·       tájékoztatja a szülőket az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,
 • ·       tájékoztatást nyújt a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről;
 • ·       részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.